Regulamin konkursu na fanowską teorię

§1 Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest administracja serwisu BIOHeretics.pl.
 2. Do konkursu mogą przystąpić osoby zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły 13 lat. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą rodziców i/lub opiekunów prawnych.
 3. W konkursie nie może brać udziału Administracja, Redaktorzy, Współpracownicy serwisu ani osoby powiązane z w.w. osobami bliskimi relacjami.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób oficjalnie wspierany przez The LEGO Group of companies.

 

§2 Organizacja konkursu

 1. Pracę konkursową stanowi praca w formie pisemnej przedstawiająca teorię fanowską dotyczącą fabuły LEGO BIONICLE.
 2. Praca konkursowa musi być przesłana w formacie tekstowym, który można odczytać podstawowymi narzędziami do edycji tekstu.
 3. Minimalna długość pracy konkursowej wynosi 300 słów. Jednocześnie, Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia krótszych prac do Konkursu w wyjątkowych przypadkach.
 4. Praca konkursowa może być wykonana wyłącznie indywidualnie. W przypadku prac zbiorczych Organizator zastrzega sobie prawo do zignorowania zgłoszenia.
 5. Praca może być zgłaszana do konkursu tylko jednokrotnie.
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  • zaakceptowanie warunków regulaminu,
  • złożenie oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej pracy konkursowej,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
  • wyrażenie zgody na umieszczenie pracy konkursowej na podstronach strony www.bioheretics.pl,
  • przesłanie pracy konkursowej w formie tekstowej na adres poczty elektronicznej contest@bioheretics.pl.
 7. Konkurs rozpoczyna się dnia 17 lipca 2016 r. o godzinie 12:00 czasu polskiego. Okres wysyłania prac konkursowych kończy się z datą 30 września 2016 r. o godzinie 23:59 czasu polskiego.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 9 października 2016 r.

 

§3 Zasady przyznawania nagród

 1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez trzyosobowe Jury konkursowe, składające się z Redaktorów i Administratorów serwisu BIOHeretics.pl, na podstawie następujących kryteriów:
  • pomysłowość teorii i jej ogólna prezentacja,
  • zgodność z oficjalną fabułą LEGO BIONICLE,
  • wymiar estetyczny (w tym poprawność ortograficzna i interpunkcyjna).
 2. Decyzja Jury jest ostateczna.
 3. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bioheretics.pl.
 4. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozesłania nagród najpóźniej do dnia 28 października 2016 r. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających Organizatorowi wysłanie nagrody w w.w. terminie, Zwycięzcy zostaną indywidualnie poinformowani o zaistniałych okolicznościach.

 

§4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie www.bioheretics.pl/pl/regulamin-17-07-16.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.